فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/6

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1394
جمعی از پژوهشگران
11532
800000
1
1398
2
 شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات (تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن)
علی فتاحی زفرقندی
11529
440000
1
1398
3
 شرح قانون اساسی فصل نهم - قوه مجریه ریاست جمهوری و وزرا(جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127)
دکتر عباسعلی کدخدایی
11528
230000
1
1398
4
 قانون گداری واجرا مجموعه نشست های تخصصی تحلییل روابط قوای مقننه و مجریه
امیر حسین اصل زعیم
11531
480000
1
1398
5
 نقد رویه های شورای نگهبان
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی - محمد مهاجری
11469
1000000
1
1398
6
 شورای نگهبان (پرسش ها و پاسخ ها)
فرج الله هدایت نیا
11467
90000
1
1398
7
 نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1359-1397)
پژوهشکده شورای نگهبان
11272
330000
1
1397
8
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
پژوهشکده شورای نگهبان
11131
600000
1
1397
9
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1393
پژوهشکده شورای نگهبان
11009
990000
1
1397
10
 مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پیرامون «لایحه حدود و قصاص و مقررات آن»
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
11008
90000
1
1397
11
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره نهم خرداد 1391 تا خرداد 1395
محمد مهاجری
10688
800000
1
1396
12
 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرتو نظرات شورای نگهبان سال 1395
پژوهشکده شورای نگهبان
10689
160000
1
1396
13
 مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از مشروح مذاکرات سال 1387
دکتر غلامحسین الهام
10684
90000
1
1396
14
 مبانی فقهی آراء فقهای شورای نگهبان
محمد حسین بیاتی
10717
75000
1
1396
15
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد اساسنامه های مصوب دولت (از سال 1369 تا سال 1359)
مهدی ابراهیمی - محمد برومند - محمد بهادری جهرمی و...
10634
800000
1
1396
16
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره اول خرداد 1359 تا خرداد 1363
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10635
110000
1
1396
17
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره دوم خرداد 1363 تا خرداد 1367
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10636
190000
1
1396
18
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره ششم خرداد 1379 تا خرداد 1383
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10637
300000
1
1396
19
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (خرداد 1383 تا 1387)
مرکز تحقیقات شورای نگهبان
10638
170000
1
1396
20
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان دوره اول - سال 1360
فهیم مصطفی زاده
10640
60000
1
1396
21
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1392 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
مصطفی مسعودیان - کاظم کوهی اصفهانی - محمد برزگر خسروی - محمد هادی توکل پور و...
10628
450000
1
1396
22
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1393 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - امین اله زمانی - شهرام محمدی و...
10629
600000
1
1396
23
 مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال 1392 بخش اول (فروردین تا شهریور)
پژوهشکده شورای نگهبان
10641
850000
1
1396
24
 مبانی نظرات شورای نگهبان قانون برنامه پنجم توسعه و قوانین بودجه مربو ط به آن (1394-1389) برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - محمد برزگر خسروی - محمد هادی توکل پور - شهرام محمدی
10625
450000
1
1396
25
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1390 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
کاظم کوهی اصفهانی - محمد امینی زاده - امین الله زمانی - سلمان عمرانی
10626
350000
1
1396
26
 مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات و استفساریه های سال 1391 برگرفته از مشروح مذاکرات شورای نگهبان
محمد برزگر خسروی - حسین فاتحی زاده - فهیم مصطفی زاده - محمد حسن باقری
10627
350000
1
1396
27
 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم خرداد 1387 تا خرداد 1391
پژوهشکده شورای نگهبان
10639
350000
1
1396
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!