فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/6

صفحه 1 از 1
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 حقوق ثبت (جامع و همراه)
حمید قهرمانی
11011
300000
6
1397
2
 کتاب همراه اصول فقه
الهه شریف همدانی
9788
80000
6
1395
3
 کتاب همراه حقوق جزای عمومی
الهه شریف همدانی
9789
110000
1
1395
4
 کتاب همراه حقوق تجارت
الهه شریف همدانی
9790
150000
1
1395
5
 کتاب همراه حقوق مدنی
الهه شریف همدانی
9791
200000
6
1395
6
 کتاب همراه حقوق جزای اختصاصی
الهه شریف همدانی
9792
140000
1
1395
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!