فهرست کتابهای جدید مجد مناسب چاپ
تاریخ : 1399/09/4

صفحه 1 از 3
ردیف
عنوان
نویسنده/مترجم
کد مجد
قیمت
نوبت چاپ
سال انتشار
1
 ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره 135 (سال بیست و سوم مرداد و شهریور سال 1398
هیئت تحریریه
11781
70000
1
1398
2
 ماهنامه دادرسی شماره 134 (سال بیست و سوم خرداد و تیر سال 1398
هیئت تحریریه
11692
70000
1
1398
3
 مجله دادرسی شماره 133 (سال بیست و سوم فروردین و اردیبهشت سال 1398
هیئت تحریریه
11537
70000
1
1398
4
 مجله دادرسی شماره 132 سال بیست و دوم - بهمن و اسفند 1397
هیئت تحریریه
11463
35000
1
1398
5
 مجله دادرسی شماره 131 (سال بیست و دوم آذر و دی) سال 1397
هیئت تحریریه
11364
35000
1
1397
6
 مجله دادرسی شماره 130 (سال بیست و دوم مهر و آبان) سال 1397
هیئت تحریریه
11254
35000
1
1397
7
 مجله دادرسی شماره 129 (سال بیست و دوم مرداد و شهریور) سال 1397
هیئت تحریریه
11127
35000
1
1397
8
 مجله دادرسی شماره 128 (سال بیست و دوم خرداد و تیر) سال 1397
هیئت تحریریه
11059
35000
1
1397
9
 مجله دادرسی شماره 127 (سال بیست و دوم فروردین و اردیبهشت) سال 1397
هیئت تحریریه
10933
35000
1
1397
10
 مجله دادرسی شماره 126 (سال بیست و یکم بهمن و اسفند ) سال 1396
هیئت تحریریه
10833
25000
1
1396
11
 مجله دادرسی شماره 125 (سال بیست و یکم آذر و دی ) سال 1396
هیئت تحریریه
10751
25000
1
1396
12
 مجله جامعه و قانون شماره 84 سال دهم آذر 96
هیئت تحریریه
10601
40000
6
1396
13
 مجله دادرسی شماره 124(سال بیست و یکم 1396)
سازمان قضایی نیروهای مسلح
10487
25000
1
1396
14
 دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری شماره2 بهار و تابستان 1394
معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری
10471
60000
6
1396
15
 دو فصلنامه رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری شماره 3 پاییز و زمستان 1395
معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری
10480
70000
6
1396
16
 مجله دادرسی شماره 122(سال بیست و یکم 1396)
هیئت تحریریه
10054
25000
1
1396
17
 مجله دادرسی شماره 121(سال بیست و یکم 1396)
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9929
25000
1
1396
18
 مجله دادرسی شماره 119(سال بیستم 1395)
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9772
25000
1
1395
19
 مجله دادرسی شماره 117 « سال بیستم »
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9621
25000
1
1395
20
 مجله پژوهشهای حقوقی«شماره29 بهار ، تابستان 95 »
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش
9522
80000
1
1395
21
 مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی « شماره 5 بهار تابستان 94»
پژوهشکده حقوق شهر دانش
9530
80000
6
1395
22
 مجله پژوهشهای حقوق خصوصی «شماره 5 بهار 94»
پژوهشکده حقوق شهردانش
9531
80000
1
1395
23
 مجله دادرسی شماره 116 « سال بیستم 95»
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9451
15000
6
1395
24
 مجله دادرسی شماره 115
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9393
15000
6
1395
25
 مجله دادرسی شماره 114 « سال نوزدهم »
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9287
15000
6
1394
26
 ماهنامه حقوق و مردم شماره 1 « آبان 94»
دکتر جعفر رشادتی
9260
40000
6
1394
27
 مجله دادرسی شماره 113
سازمان قضایی نیروهای مسلح
9214
15000
6
1394
28
 مجله حقوق زنان شماره 34 « مهر و آبان
اشرف گرامی زادگان
9176
50000
1
1394
29
 مجله عدلیه شماره 4
دکتر بهنام جبیبی درگاه
9183
90000
6
1394
30
 فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
9068
130000
1
1394
صفحه اول  1  2  3  صفحه آخر  
آدرس دفتر مرکزی : تهران، میدان انقلاب، خیابان وحیدنظری، تقاطع خیابان 12فروردین، پلاک 108
تلفن و دورنگار : 66495034 - 66963386 - 66409422
Site : www.majdlaw.ir
E-Mail : mailmajd@yahoo.com
چاپ کن!