امروز : 1393/02/04  اخبار و اطلاعات حقوقی :     
قانون اساسی ایران از مشروطه تا امروزمسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون مجموعه قوانین و مقررات حقوق جزا و جرم شناسی مقدمه ای بر سیاست گذاری زیست محیطی در نظام حقوقی ایران پیشگیری ازجرم «در موافقت نامه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران » فن دفاع در امور حقوقی و کیفری درس نامه حقوق تعهدات سالنامه و اطلاعات حقوقی مجد 1393