اخبار مجد:    
توهین به ادیان
مراجع شبه قضایی
حقوق دریاها
زمینه های ایجاد و گسترش پولشویی در اقتصاد ایران
آیین دادرسی خانواده
جرم شناسی سایبری
روانشناسی در زندان ها
هزینه دادرسی
بزهکاری و بزه دیدگی زنان مطلقه
حقو ق مدنی پیشترفته ج1