اخبار مجد:    
محشای قانون شورای حل اختلاف
نآثیر هرمسانگی در متون کیفری
مجموعه اسناد کاربردی ضمانت نامه و پرداخت های بین المللی
شهر در پرتو رویه قضایی
جستارهایی در حقوق جزای عمومی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی
تحلیل فقهی و حقوقی شرط بنایی در حقوق ایران و اسلام
تاثیر قراردادهای خصوصی بر مسئولیت متصدی حمل و نقل جادهای کالا
آموزش دوره حقوق مدنی (8- 1 )
ضوابط حاکم برمدیریت اموال و دارائی های دولتی در ایران