اخبار مجد:    
درس هایی از اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی «مطالعه تطبیقی با فقه اسلامی و حقوق ایران»
فقه روشی ؛ نظریه ای در تقریب مذاهب اسلامی با تاکید بر مکتب شناسی و اجتهاد
حقوق محیط زیست
آزمونهای جدید کارشناسی ارشد حقوق بشر
ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کیفری «مشابهت ها و مفارقت ها »
حقوق وقف
تحلیل اقتصاد رفتاری در حقوق خصوصی رویکردی نوین به حقوق اموال ، قراردادها و مسئولیت مدنی از دیدگاه علم روانشناسی
بایسته های حقوق جزای عمومی «1،2،3»
سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری اطفال و نوجوانان
 مسئولیت مدنی روانشناسان و مشاوران ( در پرتو حقوق ایران و فقه )
سکوت قانون وجرم انگاری قضایی در فقه وحقوق کیفری ایران وکشورهای اسلامی ( افغانستان ، مصر، لبنان )
 اصول عملی و تعارض ادله استنباط حقوق


دفتر مرکزی مجد: تهران، میدان انقلاب، تقاطع خیابان منیری جاوید و شهدای ژاندارمری، پلاک 57 - تلفن:66412078 - 66409422 - 66495034
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ می باشد.
آخرین بازدید: 13944234