اخبار مجد:    
مجموعه قوانین و مقررات حقوق عمومی
مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب
مبانی حقوق سلامت
شرح کامل قانون مجازات اسلامی «ادله اثبات و حدود ج2»
آیین دادرسی کیفری کاربردی«جلد اول»
حقوق شرکت‌های تجاری«جلد اول»
مجموعه کامل قوانين و مقررات ثبتي
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری
مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی