اخبار مجد:    
ویترین تازه ترین کتب منتشر شده؛
فصلنامه حقوقی مجد شماره 32 « بهار 94 »
مجرمان خطرناک
حقوق بین الملل فضایی
خود آموز حقوق جزای عمومی
ساده ساز قانون آیین دادرسی کیفری « به شیوه نکته نمایی »
حقوق در قضا قاضی در قضا
خود آموز قوانین موجر و مستاجر
درسهایی از اصول استنباط در حقوق اسلامی
آیین دادرسی کیفری
بار اثبات دلیل کیفری
نرم افزار کتاب قانون «برای تلفن های همراه »