اخبار مجد:    
تحلیل و بررسی حقوقی برنامه هسته ای ایران با گروه 1+5
وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی
نقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادی
حقوق جزای اختصاصی (1و2و3)
علنی بودن محاکمات در حقوق کیفری
بررسی فقهی و حقوقی حکم دیه جراحات پزشکی
کلیات حقوق نشر
مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری
مبانی حقوق قراردادها
سیاست جنایی امنیت مدار و نظام کیفری حقوق بشر
نرم افزار کتاب قانون «برای تلفن های همراه »
سالنامه و اطلاعات حقوقی ایران «1395 »