اخبار مجد:    
مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب
مبانی حقوق سلامت
شرح کامل قانون مجازات اسلامی «ادله اثبات و حدود ج2»
آیین دادرسی کیفری کاربردی«جلد اول»
حقوق شرکت‌های تجاری«جلد اول»
آزمون یار آیین دادرسی مدنی
شنود غیر مجاز
متون حقوقی تطبیقی
بررسی مالکیت زمانی در خرید و اجاره آپارتمان های تفریحی
مبانی حقوق عمومی در غرب
حقوق اساسی 1و2
مجموعه مهمترین اسناد کاربردی حقوق تجاری